Tuesday, July 30, 2013

[0904101] เทอม 1/2556 BCIT Lab #6

การใช้งาน Microsoft Word - Mail Merge
เอกสารในการสร้าง Mail Merge (จดหมายเวียน)

1. วิธีการสร้าง Mail Merge คลิกที่นี่ >>
2. แฟ้มข้อมูล Excel รายชื่อลูกค้า คลิกที่นี่ >>
3. รายละเอียการทำ Mail Merge เพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>
4. ส่งงานในชั่วโมงแล็ป

Tuesday, July 16, 2013

[0904101] เทอม 1/2556 BCIT Lab #5

การใช้งาน Microsoft Word

กิจกรรม:

1) ให้นิสิตออกแบบหน้าปกหนังสือวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ใหม่ จำนวน 1 หน้าโดยใช้ Microsoft Word

2) บันทึกงานที่ออกแบบในรูปแบบเอกสาร Word ให้ส่งงานโดยแนบเอกสาร Microsoft Word ในข้อ 1 แนบเมล์โดยใช้เมล์ของคณะฯ ถึงเมล์ใหม่ veerawat.labs@acc.msu.ac.th โดยมีรูปแบบการส่งดังนี้

หัวเรื่อง: BCITG3-5601091xxxx-T5หมายเหตุ: กลุ่มเรียน คือ BCITG3, BCITG4 หมายถึงกลุ่มเรียนที่ 3, 4  ตามลำดับTuesday, July 2, 2013

[0904101] เทอม 1/2556 BCIT Lab #4

การใช้งาน Google Sites

กิจกรรม:
ให้นิสิตศึกษาวิธีการใช้งาน Google Sites จาก กูเกิ้ลไซต์ฉบับชาวบ้าน v2 (https://docs.google.com/file/d/0B1S1IBx2Lzm9aXZlWU9xdjZVS0k/edit?pli=1) หรืออินเทอร์เน็ตทั่วไป แล้วให้ดำเนินการดังนี้ (10 คะแนน)

1) ให้นิสิตสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google Sites โดยมีข้อมูลดังนี้
2) ให้นิสิตทำการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่นิสิตสนใจ ให้คนหารูปภาพ ประวัติความเป็นมา การเดินทาง ที่พัก ของสถานที่แห่งนั้นและสถานที่ใกล้เคียง
3) นำข้อมูลจากข้อ 2 ไปจัดทำเว็บไซต์ โดยมีอย่างน้อย 4 Pages (ให้มีหน้าประวัติของตนเอง 1 หน้ารวมเป็น 5 Pages)

Tuesday, June 25, 2013

[0904101] เทอม 1/2556 BCIT Lab #3

การใช้งาน Google Calendar

กิจกรรม:

1) ให้นิสิตสร้างปฏิทินตารางเรียนของแต่ละคนในเทอมนี้ โดยใช้ Google Calendar
2) ให้นิสิตระบุเงื่อนไขปฏิทินเป็นแบบ Public (สาธารณะ)
3) ให้มีการแจ้งเตือน Events ต่างๆ ทาง sms เข้าเบอร์โทรศัพท์ของนิสิต
4) ให้นิสิต Capture หน้าปฏิทินหน้าแรก และหน้าสุดท้าย เป็นรูปภาพ ส่งเมล์โดยใช้เมล์ของคณะฯ ที่สมัครในข้อ 1 เท่านั้น แนบไฟล์รูปภาพ ถึง veerawat.labs@acc.msu.ac.th โดยมีรูปแบบการส่งดังนี้

Tuesday, June 18, 2013

[0904101] เทอม 1/2556 BCIT Lab #2

การแก้ไขชื่อบัญชี AccBiz Mail ของคุณ

การแก้ไขบัญชีของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ลงชื่อเข้าสู่หน้าแรกของบัญชีผู้ใช้ AccBiz Mail
 2. คลิกที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนของหน้า
 3. คลิกที่การตั้งค่า Mail
 4. คลิกที่แท็ปบัญชี ในหัวข้อส่งอีเมลในฐานะ ให้คลิกแก้ไขข้อมูล
 5. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการส่งอีเมล ใช้ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษเท่านั้น ให้ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Veerawat Masayna แล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง (โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ Gmail ได้)

Monday, June 17, 2013

[0103280] เทอม 1/2556 Intro Com Assignment #1

กิจกรรม : การใช้งาน E-mail

1) ให้นิสิต ส่งข้อมูลแนะนำตัว โดยมีข้อมูลประกอบด้วย
 • รหัส 
 • ชื่อ-สกุล 
 • ชื่อเล่น
 • สาขาที่เรียน
 • กลุ่มเรียน
 • รูปประจำตัว
 • ประวัติส่วนตัวสั้นๆ

กลุ่ม facebook สำหรับนิสิตที่เรียนกับ อ.วีรวัฒน์ เทอม 1/2556

รายวิชา:
ให้นิสิตขอเข้ากลุ่มตามกลุ่มเรียนครับ สงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มตามรายวิชาที่เรียนเท่านั้นครับ!

Friday, June 14, 2013

[0904413] เอกสารรายวิชา Special Topics in Business Information Technology นิสิต BIT, BC เทอม 1/2556

เอกสาร Powerpoint รายวิชา  Special Topics in Business Information Technology นิสิต BIT, BC เทอม 1/2556  เรียนกับอ.วีรวัฒน์ มะเสนา

Download : Course Outline

ขอขอบคุณ: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Tuesday, June 11, 2013

[0904101] เทอม 1/2556 BCIT Lab #1

การใช้งาน  E-mail คณะฯ
 • Task 1: สมัคร E-Mail ของคณะการบัญชีและการจัดการ ที่เป็นเมล์รูปแบบ std5601091xxxx@acc.msu.ac.th
 • Task 2: ส่ง E-Mail โดยใช้เมล์คณะฯ

กิจกรรม :

1) สมัคร E-Mail ของคณะการบัญชีและการจัดการ ที่เป็นเมล์รูปแบบ std5601091xxxx@acc.msu.ac.th (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้น)

Tuesday, June 4, 2013

[0904101] เอกสารรายวิชา Business Computer and Information Technology นิสิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทอม 1/2556

เอกสาร Powerpoint รายวิชา Business Computer and Information Technology นิสิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทอม 1/2556 เรียนกับอ.วีรวัฒน์ มะเสนา

Download : Course Outline
Download : Chapter01
Download : Chapter02
Download : Chapter03
Download : Chapter04
Download : Chapter05
Download : Chapter06
Download : Chapter07
Download : Chapter08
Download : Chapter09

ขอขอบคุณ: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม